Analiza finansowa i wskazanie dostępnych opcji finansowania przedsiębiorstwa

Każde przedsiębiorstwo prędzej czy później stanie przed koniecznością dokonania analizy finansowej, czyli dokładnego skontrolowania finansów firmy w celu sprawdzenia, czy przynosi ona zyski lub straty, a także czy podejmowane inwestycje są opłacalne.

Czym jest analiza finansowa i po co ją przeprowadzamy?

Analiza finansowa polega na szczegółowej obserwacji finansów firmy w całym ich przekroju, celem wyciągnięcia wniosków, które mają pomóc w obraniu skutecznej strategii finansowej i lepszym zarządzaniu, co w efekcie ma przełożyć się na minimalizację strat i maksymalizację zysków. Dzięki analizie finansowej można dowiedzieć się, jaki zakres działalności przedsiębiorstwa przynosi realne zyski, a jaki generuje straty lub niesatysfakcjonujące wyniki. Możliwe jest również dokładne zapoznanie się z zadłużeniem firmy.

Informacje te niezbędne są do optymalizacji strategii i zarządzania przedsiębiorstwem, ale również okazują się bardzo pomocne w kontekście pozyskiwania inwestorów oraz podczas ubiegania się o kredyty i dofinansowania. Pozyskanie inwestora czy otrzymanie kredytu jest znacznie łatwiejsze, kiedy instytucje udzielające tego typu wsparcia dobrze znają kondycję finansową firmy – jej rentowność, wypłacalność czy zadłużenie.

Jakie dokumenty są potrzebne do wykonania analizy finansowej?

W przypadku uproszczonej księgowości wystarczy nam PIT oraz KPIR/Ewidencja przychodów.

Pełna księgowość wysyła Sprawozdanie finansowe, Bilans, Rachunek Zysków i Strat oraz Cash Flow (rachunek przepływów pieniężnych).

Co dalej po dosłaniu dokumentów?

Nasz zespół analityczny rozpoczyna tzw. analizę wstępną.

 1. Wstępna analiza sprawozdań finansowych – dostarcza informacji dotyczących architektury finansowej przedsiębiorstwa
  • Analiza pionowa (struktury),
  • Analiza pozioma (dynamiki),
 2. Analiza relacji między źródłami finansowania – dwie reguły:
  • Złota reguła finansowania – nie należy zadłużać przedsiębiorstwa powyżej wartości kapitałów własnych,
  • Złota reguła bilansowa – aktywa trwałe powinny być sfinansowane kapitałem własnym.

Następnie by poszerzyć analizę wstępną zajmujemy się analizą wskaźnikową sprawozdań finansowych. Umożliwia ona różnorodne analizy porównawcze, analizy trendów badanych zjawisk a dzięki licznym wskaźnikom możliwa jest kompleksowa analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Wskaźniki są podzielone według czerech obszarów analizy finansowej:

 • rentowność,
 • płynność,
 • obrotowość,
 • zadłużenie.

Wnioski?

Dzięki pełnemu zbadaniu kondycji firmy poprzez analizę finansową jesteśmy w stanie dać odpowiedź w ciągu zaledwie kilku dni, która nasza usługa będzie najlepsza dla przedsiębiorstwa i jaką strategię przedsiębiorstwo może obrać, by polepszyć swoją sytuację ekonomiczną. Wtedy to Klient podejmuje decyzję, które z zaproponowanych rozwiązań jest dla niego najlepsze i wówczas rozmawiamy o dalszym procesie, przez który Klient jest prowadzony krok po kroku.